Ασφάλιση κατοικίας
Ασφάλεια κατοικίας Το σπίτι σας αποτελεί ένα από το πιο σημαντικά περιουσιακά σας στοιχεία, στο οποίο έχετε επενδύσει όχι μόνο οικονομικά, αλλά και συναισθηματικά. Όμως καθημερινά εκτίθεται σε πολλούς κινδύνους, που οφείλονται σε φυσικούς αλλά και ανθρώπινους παράγοντες. Η φωτιά, η έκρηξη, ο σεισμός, η πλημμύρα, η κλοπή μπορούν ανά πάσα στιγμή να απειλήσουν την περιουσία που με κόπο αποκτήσατε.

Ασφάλιση επιχείρισης
Οι μεγάλες επιχειρήσεις λόγω της φύσης της επαγγελματικής τους δραστηριότητας καλύπτονται με ασφαλιστήρια συμβόλαια που συνδυάζουν πολλούς κλάδους ασφάλισης, έτσι ώστε αυτά να προσαρμόζονται στις ιδιαιτερότητες της κάθε επιχείρησης.  Κατά συνέπεια, μια επιχείρηση:

Α) ασφαλίζει τις εγκαταστάσεις της από τον κίνδυνο:
Πυρκαγιάς Σεισμού Συμπληρωματικών καλύψεων κλάδου Πυρός Διακοπής Εργασιών
Β) ασφαλίζει τον εξοπλισμό της:

Είτε αφορά σε μηχανήματα με συμβόλαιο κατά Παντός Κινδύνου Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού,  είτε αφορά μηχανές Παραγωγής Προϊόντων με συμβόλαιο Μηχανικών Βλαβών
Και στις δύο περιπτώσεις τα ασφαλιστήρια συμβόλαια καλύπτουν εσωτερικούς και εξωτερικούς κινδύνους.
Γ) καλύπτει:
Αστική Ευθύνη Λειτουργίας. Ανάλογα με την παραγωγική της διαδικασία η Αστική Ευθύνη επεκτείνεται και στην: Αστική Ευθύνη Προϊόντος
Δ) Η διανομή του προϊόντος αυτού θα ασφαλιστεί με συμβόλαιο Μεταφορών.

Τέλος, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε την Ασφάλεια του Προσωπικού, η οποία επιτυγχάνεται με Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Σε περίπτωση που στις δραστηριότητες της εταιρείας συμπεριλαμβάνονται ταξίδια στελεχών και υπαλλήλων, κρίνεται απαραίτητη η κάλυψη της:Ταξιδιωτικής Ασφάλισης

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
μπορούμε να δημιουργήσουμε τα κατάλληλα  συμβόλαια για την κάλυψη Εργων (κατασκευές, ανεγέρσεις κ.λ.π.)Χρηματικών Απωλειών Ευθύνης Διευθυντών και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου κ.λ.π.